Organizacija Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Uprava Podružnice
Generalni direktor
Tel: 387 33 75 10 02 

Hidroelektrane na Neretvi

Ul:  Jaroslava Černija br.1, Jablanica
Tel: 036 75 81 00
Fax: 036 75 81 71 

Izvršni direktor za proizvodnju
Tel: 387 33 75 17 00
Fax: 387 33 75 17 07

Termoelektrana „Tuzla“

Ul:  21.aprila br.4, Tuzla
Tel: 035 30 50 00
Fax: 035 30 50 06

Izvršni direktor za distribuciju
Tel: 387 33 75 14 00
Fax: 387 33 75 14 04

Termoelektrana „Kakanj“

Ćatići, Kakanj
Tel: 032 77 10 04
Fax: 032 77 10 05 

Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu
Tel: 387 33 75 10 26
Fax: 387 33 75 10 54

„Elektrodistribucija“ Bihać

Ul:  Bosanska br.25, Bihać
Tel: 037 22 91 03
Fax: 037 22 91 09

Izvršni direktor za ekonomske poslove
Tel: 387 33 75 18 00
Fax: 387 33 75 18 08

„Elektrodistribucija“ Mostar

Ul:  Adema Buća br.34, Mostar
Tel: 036 50 21 00
Fax: 036 50 21 12

Izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse
Tel: 387 33 75 19 08
Fax: 387 33 75 19 07

„Elektrodistribucija“ Sarajevo

Ul: Zmaja od Bosne br.49, Sarajevo
Tel: 033 75 14 50
Fax: 033 75 14 55

Izvršni direktor za kapitalne investicije
Tel: 387 33 75 17 49
Fax: 387 33 75 17 48

„Elektrodistribucija“ Tuzla

Ul:  Rudarska br.38, Tuzla
Tel: 035 30 43 03
Fax: 035 30 43 30

Sekretar Društva
Tel: 387 33 75 19 00
Fax: 387 33 75 19 05

„Elektrodistribucija“  Zenica

Ul:  Safvet bega Bašagića br.6 Zenica
Tel: 032 44 96 03
Fax: 032 44 96 04

Služba za komunikacije
Tel: 033 75 10 24
Fax: 033 75 10 12