Odluke o izboru

ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-3095/18

Nabavka lične zaštitne opreme: zaštitne rukavice, zaštitni šljemovi, ušni štitnici, štitnici za varioce za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-14225/18

Nabavka turbinskog ulja Mobil DTE Oil Heavy Medium ISO VG 68 za pogone HE Jablanica i HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga, broj: 10304-0P-001/18

Kontrola PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave

Pregled sredstava rada

Prtegled sredstava rada

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-2933/18

Nabavka grafitnih četkica i držača četkica za generatore za potrebe pogona HE Jablanica i HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Usluga čišćenja poslovnih prostorija

Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku, broj: 10304-OP-042/17

Usluge geodetskog snimanja

Nema odluka