Odluke o izboru

Osiguranje po osnovu auto-odgovornosti prema trećim licima

Osiguranje po osnovu auto-odgovornosti prema trećim licima

Nab.materijala za odrzavanje opreme u raskl.postrojenjima 220 110 35 i 6 kV

Nab.materijala za odrzavanje opreme u raskl.postrojenjima 220 110 35 i 6 kV

Odluka o izboru OP-15/17 LOT 2

Nabavka i isporuka autoguma za teretna vozila, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Tuzla.

Odluka o izboru OP-15/17 LOT 1

Nabavka i isporuka autoguma za putnička vozila, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

Nabavka ribe

Nabavka ribe

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-6130/17

Nabavka brtvenog materijla za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BR. 02-24153/17

Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 1 na rijeci Drežanci u zoni akumulacije HE Salakovac za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica-10202-087/17- LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: 10304-KZ-02A/17

Usluga izrade geološkog elaborata nosivosti tla

Odluka o okončanom Otvorenom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača po tenderu broj 1424-1-2-107-3-153

Remont, armature, pumpi vodenih puhača i remont parnih puhača u kotlovnici bloka 6-110 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj 2000017412

Servis, baždarenje i kalibracija laboratorijskih analitičkih i tehničkih vaga u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Nema odluka