Odluke o izboru

Odluka o djelimičnom usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača

Nabavka i ugradnja AKU baterija 220 V i 24 V u TE Kakanj

Odluka o izboru IZ-02/17

Zakup dijela objekta i antenskog stuba za smještaj radio opreme i radio repetitora Vis – Gračanica, za potrebe Podružnica „Elektrodistribucija” Tuzla“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: 10304-KZ-09A/16

Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba, broj: 10304-0P-034A/16

Nabavka kancelarijskog materijala

Isporuka elektroničke triger kartice za napojno upravljački ormar trafo ispravljača elektrofiltera bloka 5

Isporuka elektroničke triger kartice za napojno upravljački ormar trafo ispravljača elektrofiltera bloka 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Servis analizatora dimnih plinova za potrebe TE Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Nabavka ležajeva za 6 kV elektromotore za potrebe TE Kakanj

Opravka i servisiranje sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje 16 dizalica

Opravka i servisiranje sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje 16 dizalica

Odluka o okončanom Otvorenom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača po tenderu broj 1424-1-2-107-3-153

Remont, armature, pumpi vodenih puhača i remont parnih puhača u kotlovnici bloka 6-110 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj 2000017412

Servis, baždarenje i kalibracija laboratorijskih analitičkih i tehničkih vaga u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 2000017007

Servis i verifikacija vaga za ugalj u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o okončanom Otvorenom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača 1424-1-1-154-3-222/16

Nabavka i ugradnja frekventnog pretvarača 160 kW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku broj1424-1-1-169-3-240/16

Nabavka masti u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda br.2000017241

Neplanirane nabavke materijala za održavanje elektro postrojenja-nabavka materijala za dranažni kanal u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda br.2000017211

Nabavka rezervnih dijelova za održavanje računara u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke broj: 1424-1-2-74-3-113/16

Izrada projekta rekonstrukcije krovova blokova 5 i 6 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj:2000016532

Pregled, kalibracija i certificiranje uređaja za mjerenje prisustva vodika i amonijaka u zraku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 2000016048

Usluge agažovanja vozača u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda 2000016472

Usluge održavanja sadnica za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke br. 1424-1-2-46-3-68/16

Godišnji ugovor na održavanju zajedničkih postrojenja u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po KZ br. 2000016294

Nabavka dijelova za centralu za dojavu požara u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po KZ br. 2000016251

Provođenje deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije, deviperacije i eradikacije u TE Kakanj

Nema odluka