Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Kalibracija, servis i nabavka rezervnih dijelova za laserski brojač čestica Pamas S40

Kalibracija, servis i nabavka rezervnih dijelova za laserski brojač čestica Pamas S40

Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-2-77-3-51/18

Usluge registracije-tehnički pregledi vozila na području Kantona Sarajevo

Stručni nadzor na izgradnji odlagališta šljake i pepela Jezero

Stručni nadzor na izgradnji odlagališta šljake i pepela Jezero

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-47-3-52/18

Izrada projektnog zadatka za izradu elaborata o stručnoj analizi i ocjeni postoje li uslovi za bezbijedno pražnjenje hidroakumulacije Sniježnica na kotu 261,60 m.n.v. sa procjenom rizika za stabilnost…

Usluga mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja

Usluga mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-46-3-51/18

Usluga izrade statičkog proračuna prilagođenih stubova tipa N 320 na stubnim mjestima SM 3 i SM 4 dalekovoda DV 35 kV TE Banovići-Višća, prema elaboratu utvrđivanja tehničke ispravnosti navedenog…

Nabavka hidrodinamičke spojnice “Voith” tip TV562 sa elastičnom spojnicom tip ENK-SV

Nabavka hidrodinamičke spojnice “Voith” tip TV562 sa elastičnom spojnicom tip ENK-SV

Revizija Glavnog projekta brane odlagališta „Jezero”

Revizija Glavnog projekta brane odlagališta „Jezero”

Ispitivanje i baždarenje ispitne kutije Omicron CMC 256-6

Ispitivanje i baždarenje ispitne kutije Omicron CMC 256-6

Nabavka rezervnih dijelova za rovokopač CASE tip 590 SLE

Nabavka rezervnih dijelova za rovokopač CASE tip 590 SLE

Nabavka i ugradnja tahografa za manevarsku lokomotivu

Nabavka i ugradnja tahografa za manevarsku lokomotivu

Odlivci za bager pumpe

Odlivci za bager pumpe

Obavještenje o nabavci

Usluga čišćenja poslovnih prostorija

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-70-3-45/18

Održavanje i servis autobusa za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-69-3-44/18

Održavanje i servis teretnih vozila za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Obavještenje o nabavci

Zaštitna oprema za VN postrojenja

Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-67-3-50/18

Nabavka IKT materijala

Izvještaj o realizaciji ugovora za period 21.07.2015-31.05.2018 godine za J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar

Izvještaj o realizaciji ugovora za period 21.07.2015-31.05.2018 godine

Popravka, premotavanje i ispitivanje 0,4 kV elektromotora

Popravka, premotavanje i ispitivanje 0,4 kV elektromotora

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-3-45-3-50/18

Izvođenje građevinskih radova – iskopi i zatrpavanja na području Grada Tuzla, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Nabavka pilećeg mesa

Nabavka pilećeg mesa

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-133-8-149/18

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-133-8-149/18

Ispravka obaještenja o nabavci - Unutrašnja sanacija i adaptacija prostorija objekta željezničke stanice u TE Tuzla, Tuzla

Ispravka obaještenja o nabavci - Unutrašnja sanacija i adaptacija prostorija objekta željezničke stanice u TE Tuzla, Tuzla

Nabavka lične zaštitne opreme

Nabavka lične zaštitne opreme

Izmjena roka za preuzimanje Poziva za učešće u Pregovaračkom postupku i roka za dostavljanje kvalif. dokum.

Izrada elaborata o stanju i procjeni životnog vijeka postrojenja 420 kV "Kakanj V"

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-43-3-49/18

Popravak i servisiranje klima uređaja, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA, broj: 10304-PP-01/18

''REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA RADAR''

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-77-3-76/18

Usluge održavanja čistoće u poslovnim objektima ED Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-40-3-48/18

Nabavka i isporuka primarnih namotaja za transformator snage 8000 kVA, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-123-8-148/18

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-123-8-148/18

Revizija investiciono-tehničke dokumentacije na nivou Idejnog projekta MHE Kakanj

Odluka o pokretanju

Obavještenje o nabavci

Nabavka prehrambenih artikala, dodataka jelima, potrošnog materijala i bezalkoholnih pića za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Nabavka Microsoft licenci sa uključenim održavanjem i tehničkom podrškom proizvođača

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Ispravka Obavještenja o nabavci broj 986-1-1-144-8-143/18

veza Tender broj 2000022527

Usluge čišćenja prostorija, postrojenja i opreme u pogonu proizvodnja

Usluge čišćenja prostorija, postrojenja i opreme u pogonu proizvodnja

Nabavka srednjenaponskih energetskih kablova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-177-3-130/18

Obavještenje o nabavci

Nabavka sitnog inventara

Nema tendera