Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Na Trideset i sedmoj Skupštini Društva, održanoj 29. decembra 2015. godine, imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u svojstvu vršilaca dužnosti, ispred državnog kapitala, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše 3 (tri) mjeseca:

- Adnan Terzić, dipl.ing.geod., predsjednik
- dr. sci.Izet Žigić,dipl.ing.geol. član
- dr. sci.Milenko Obad, dipl.ing.str., član
- mr.sci.Jakub Dinarević, dipl.ing.rud., član
- Kerim Balta, dipl.ing.el., član
- Sead Rešidbegović, dipl.ing.arh., član

Član Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa, imenovan na Trideset i šestoj Skupštini Društva, održanoj 26.augusta 2015. godine je:

- Tarik Karić, dipl.ecc.