Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Na Trideset i šestoj Skupštini Društva, održanoj 26.augusta 2015. godine imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Za članove Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u svojstvu vršilaca dužnosti, ispred državnog kapitala, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše 3 (tri) mjeseca imenovani su:

 -dr.sc. Enver Agić, dipl.ing.el.
- dr. sc.Milenko Obad, dipl.ing.str.
- Selvedin Subašić, dipl.ing.el.
- dr.sc. Izudin Džafić, dipl.ing.el.
- Elvir Nezirević, dipl.ing.maš.
- mr.sci Jakub Dinarević, dipl.ing.rud.

Za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa, na period od 4 (četiri) godine imenovan je:

- Tarik Karić, dipl.ecc.


Na 1. - konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj 26.08.2015. godine za Predsjednika Nadzornog odbora imenovan je dr.sc. Enver Agić, dipl.ing.el.