Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Na Trideset i devetoj (vanrednoj) Skupštini Društva, održanoj 20. aprila 2016. godine, imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na vremenski period do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.08.2015. godine:

-          prof.dr.sc. Izet Žigić,

-          prof.dr.sc. Milenko Obad,

-          Adnan Terzić,

-          mr.sc. Jakub Dinarević,

-          prof.dr.sc. Izudin Džafić,

-          Sead Rešidbegović.

Član Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo ispred privatnog kapitala - grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa, imenovan na Trideset i osmoj Skupštini Društva održanoj 29.03.2016. godine je:

     -           mr.sci. Hasen Mašović.

Član Nadzornog odbora Adnan Terzić izabran je za Predsjednika Nadzornog odbora.