Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Na Trideset i devetoj (vanrednoj) Skupštini Društva, održanoj 20. aprila 2016. godine, imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na vremenski period do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.08.2015. godine:

 

Adnan Terzić, predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1960. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1988. godine na Odsjeku za geodeziju Građevinskog  fakulteta u Sarajevu.
Radio je kao stručni saradnik u Općini Travnik, šef Odsjeka Međuopćinske geodetske uprave Travnik i Novi Travnik. Bio je predsjednik Izvršnog odbora Općine Travnik, guverner/viceguverner Srednjobosanskog kantona, zastupnik u Parlamentu FBiH, predsjedavajući Vijeća ministra Bosne i Hercegovine, savjetnik u Investment Banci FBiH, potpredsjednik Koncerna Agram i direktor  GP PUT d.d. Sarajevo.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

 

Dr.sc. Izet Žigić, član Nadzornog odbora

Rođen je 1956. godine u Lukavcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli.
Radio je u Rudniku i termoelektrani Ugljevik. Zaposlen je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, kao redovni profesor na katedri  Hidrogeologija i hidrotehnika.Član je Udruženja geologa BiH.

Objavio je tri knjige i više od 120 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

 

Dr.sc. Milenko Obad, član Nadzornog odbora

Rođen je 1962. godine u Čapljini. Diplomirao je 1985. godine na Mašinskom fakultetu u  Mostaru. Poslijediplomski magistarski studij iz područja tehničkih znanosti završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. godine, a doktorsku disertaciju je odbranio na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1999. godine.
U stalnom je radnom odnosu na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, u zvanju redovnog profesora. Vanjski je saradnik – profesor na Sveučilištu u Dubrovniku i na Sveučilištu u Osijeku.

Objavio je tri knjige i oko 70 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

 

Mr.sc. Jakub Dinarević, član Nadzornog odbora

Rođen je 1955. godine u Brezi. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1982. godine. Magistrirao je 2004. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, Rudarski odsjek. Zaposlen je u Rudniku mrkog uglja „Breza“ od 1982. godine, gdje je obavljao različite poslove, od pripravnika do direktora Rudnika, a sada obavlja poslove šefa Službe za rudarske štete i zaštitu okoline.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

 

Dr. sc. Izudin Džafić, član Nadzornog odbora

Diplomirao je 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva u Tuzli. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Odsjek za visoki napon, Sveučilišta u Zagrebu, 2002. godine. Vanredni je profesor na International University of Sarajevo.

Objavio je četiri knjige i više od 70 naučnih radova. Vlasnik je 8 međunarodnih patenata u oblasti elektroenergetike.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

 

Sead Rešidbegović, član Nadzornog odbora

Rođen je 1956. godine u Gračanici. Diplomirao je na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu 1979. godine.Radio je u Projektnom birou „Projekt-Gračanica“, bio direktor firme „Terme“, obavljao dužnost ministra za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, bio direktor  firme „Eco energy“ d.o.o. Tuzla, u firmi „Tehnobiro“ d.o.o. Tuzla i rukovodilac Projektnog biroa. U periodu 1996-1998.godine bio je poslanik u Predstavničkom domu FBiH.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

 

Mr.sc. Hasen Mašović, član Nadzornog odbora

Rođen je 1951. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultatu Sveučilišta u Zagrebu, usmjerenje Automatika i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
Direktor je firme KOPROM HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. sa sjedištem u Beču, Austrija.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.