Hidroelektrana „Kruševo“

Lokacija objekta: rijeka Bioštica, područje općine Olovo

Investicija

Investicija: -
Finansiranje: - 

Status projekta 

Okončane aktivnosti : 

  • Elaborat o hidroenergetskom iskorištenju rijeke Bioštice
  • Elaborat Ekonomsko – finansijska analiza za HE "Kruševo" sa HE "Zeleni Vir"
  • Studija hidroenergetskog iskorištenja rijeke Bioštice u općini Olovo sa Idejnim rješenjem hidroelektrana 
  • Izvršeno je  tehničko izviđanje i deminiranje područja planiranog za izgradnju HE "Kruševo" sa HE "Zeleni Vir"

Aktivnosti u toku:

  • OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - Usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije „Idejno rješenje sa procjenom opravdanosti za Hidroelektranu Kruševo na rijeci ’Bioštici‘ - Olovo“; više informacija na Obavještenja o nabavci

Predstojeće aktivnosti:

  • Izrada Idejnog rješenja sa procjenom opravdanosti