Aktuelnosti

RMU Đurđevik – pozitivno poslovanje, dobit, izmirene obaveze prema radnicima i državi RMU Đurđevik je poslovnu 2016.godinu okončao sa prihodom u iznosu 38,6 miliona KM, što je u odnosu na 2015.godinu, više za 3,3 miliona KM. Dobit ostvarena u prošloj godini iznosi cca 250 hiljada KM.

Zatražena garancija za kredit za izgradnju Bloka 7 U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i njegovim provedbenim aktima, Elektroprivreda BiH dostavila je Federalnom ministarstvu finansija na nadležno postupanje Zahtjev za davanje garancije za kredit za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno sa pratećom dokumentacijom (Nacrt kreditnog ugovora za koji se traži garancija, uključujući i nacrt ugovora/teksta garancije (engleska verzija i prijevod), ažurirana Studiju izvodljivosti projekta i dr.)

U 2016.godini premašen plan proizvodnje električne energije i ostvarena rekordna proizvodnja uglja JP Elektroprivreda BiH u 2016.godini ostvarila je proizvodnju 7.245 GWh električne energije. Ostvarena proizvodnja je za 5,06 posto veća u odnosu na proizvodnju iz 2015.godine i za 1,24 posto veća u odnosu na planiranu proizvodnju prema elektroenergetskom bilansu.

HE Vranduk – Vremenske prilike utiču na dinamiku radova Izuzetno nepovoljne vremenske prilike, niske temperature, snijeg i led, onemogućili su izvođenje pripremnih radova na gradilištu HE ¨Vranduk ¨prema ranije utvrđenom planu.

Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH Skupština Društva usvojila je Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2017-2019.godina.

02. i 03. januara 2017.godine, neradni dani JP Elektroprivreda BiH obavještava cijenjene kupce da su ponedjeljak 02. januara i utorak 03. januara 2017.godine, državni praznik, te su u tom smislu u skladu sa Zakonom o državnim praznicima neradni dani

HE Vranduk - izvođenje pripremnih radova prema planiranoj dinamici Na gradilištu HE Vranduk u toku je izvođenje radova na čišćenju jame (korita) unutar zagata i deponovanje materijala na uzvodnom dijelu nasipa. Sa porastom temperatura poteklih dana, stekli su se uslovi za ispitivanje zbijenosti posljednjeg sloja nasipa, prije tampona na gradilišnom putu kod glavne strojare. Ostvareni rezultati od strane Nadzora su ocjenjeni zadovoljavajućim i dozvoljen je nastavak radova.

Potpisani ugovori o nabavci uglja za 2017. godinu Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, potpisali su 28.decembra 2016. godine, sa predstavnicima rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i RMU Banovići, ugovore o nabavci uglja za 2017. godinu.

Premašena proizvodnja električne energije u odnosu na 2015. godinu U JP Elektroprivreda BiH zaključno sa 17. decembrom 2016. godine, proizvedeno je 6.913 GWh električne energije, što je za 5,44 procenata više u odnosu na isti period prošle godine i 1,85 procenata u odnosu na planiranu proizvodnju u 2016. godini, te je ostvarena proizvodnja električne energije veća od ukupno ostvarene proizvodnje u 2015.godini (6.909 GWh).

Povećan osnovni kapital TTU energetik Na Prvoj redovnoj Skupštini Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, održanoj u ponedjeljak, 19.12.2016.godine, donesena je Odluka o povećanju osnovnog kapitala za 8,3 miliona KM.