Zakazana Četrdeset i deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Četrdeset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo biće održana 19.06.2018.godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje: Odluke o rasporedu akumulirane (zadržane) dobiti u fond rezervi JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Revidovanog plana poslovanja JP EPBiH za period 2018-2020.godina, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka „ d.o.o. – Tuzla, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP EPBiH, Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco d.o.o. Sarajevo, Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke i Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora i dr. 
Detaljnije informacije o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su ovdje