Aktuelnosti

Elektroprivreda BiH nije izazvala ekološku katastrofu na Jablaničkom jezeru Period od septembra do kraja prošle godine, kao i januar 2017. godine, karakterišu se kao hidrološki izuzetno sušni periodi, što je imalo direktnog odraza na stanje prirodnih dotoka vode na slivu rijeke Neretve, kao i na stanje zaliha vode u akumulaciji HE Jablanica.

Objavljen tender za idejno rješenje Hidroelektrane Kruševo JP Elektroprivreda BiH objavila je tender za izradu investiciono-tehničke dokumentacije - „Idejno rješenja HE Kruševo sa procjenom opravdanosti investicije“ za HE Kruševo na rijeci Bioštici, općina Olovo. Dokumentacija će pored Idejnog rješenja, obuhvatiti i Elaborat o rezultatima provedenih istražnih radova, kao i Procjenu utjecaja na okoliš.

HE Vranduk-izvođenje pripremnih radova teče prema planu Uprkos lošim vremenskim uslovima i niskim temperaturama, pripremni radovi na gradilištu HE Vranduk nastavljeni su prema ranije planiranom programu izvodjenja.

ETI Sarajevo d.o.o. - povećanje proizvodnje, zaposlenosti, izvoza, ulaganja u proizvodne pogone Društvo ETI Sarajevo d.o.o. član Koncerna EPBiH, u 2015.godini proizvelo je 1.211.359 artikala, što je u poređenju sa 309.163 proizvedenih jedinica u 2000.godini, kada je Društvo osnovano, pokazatelj značajnog rasta. Podatak da je u proteklih 16 godina postojanja u proizvodne pogone investirano 565.828 KM, od toga 272.954 KM u 2016.godini, potvrđuje da je proizvodna funkcija strateško opredjeljnje Društva ETI Sarajevo d.o.o.

Izgradnjom Bloka 7 smanjenje emisija plinova i prašine i do 20 puta Projekat Elektroprivrede BiH zamjenski Blok 7-450 MW u TE Tuzla, jedna od najvećih planiranih investicija u BiH, čijom će realizacijom Termoelektrana Tuzla dobiti proizvodni kapacitet visoke efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova (stari blokovi imaju stupanj korisnosti cca 30% , a novi blok 7 u kondenzacionom režimu > 42 %, a u kogenerativnom > 62 %), a radit će bez ispuštanja otpadnih voda. Zamjenski Blok 7 je predviđen za rad u kogeneraciji i uz isporuku električne energije vršiće i isporuku toplinske energije za daljinsko grijanje gradova Tuzla i Lukavac (perspektivno i Živinica), što ima vrlo povoljan utjecaj na okoliš u ovim gradovima.

CoolHeating projekt U periodu 20-24. februara 2017.godine, JP Elektroprivreda BiH će biti domaćin drugog projektnog sastanka (2nd progress meeting) u okviru EU Projekta CoolHeating (Podrška razvoju malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije i neiskorištenu toplinu iz industrije u općinama Jugoistočne Evrope)

VE Podveležje - potpisani Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove i Ugovor o rekonstrukciji lokalne saobraćajnice JP Elektroprivreda BiH i Konzorcij HP Investing d.o.o. Mostar, Amitea d.o.o. Mostar i Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, zaključili su Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove – Vjetroelektrana Podveležje, čime je ozvaničen početak realizacije Projekta Vjetroelektrane.

RMU Đurđevik – pozitivno poslovanje, dobit, izmirene obaveze prema radnicima i državi RMU Đurđevik je poslovnu 2016.godinu okončao sa prihodom u iznosu 38,6 miliona KM, što je u odnosu na 2015.godinu, više za 3,3 miliona KM. Dobit ostvarena u prošloj godini iznosi cca 250 hiljada KM.

Zatražena garancija za kredit za izgradnju Bloka 7 U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i njegovim provedbenim aktima, Elektroprivreda BiH dostavila je Federalnom ministarstvu finansija na nadležno postupanje Zahtjev za davanje garancije za kredit za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno sa pratećom dokumentacijom (Nacrt kreditnog ugovora za koji se traži garancija, uključujući i nacrt ugovora/teksta garancije (engleska verzija i prijevod), ažurirana Studiju izvodljivosti projekta i dr.)

U 2016.godini premašen plan proizvodnje električne energije i ostvarena rekordna proizvodnja uglja JP Elektroprivreda BiH u 2016.godini ostvarila je proizvodnju 7.245 GWh električne energije. Ostvarena proizvodnja je za 5,06 posto veća u odnosu na proizvodnju iz 2015.godine i za 1,24 posto veća u odnosu na planiranu proizvodnju prema elektroenergetskom bilansu.